مجموعه مفهومی مهم و بنیادی در ریاضیات است. نظریه‌ی مجموعه‌ها، به همراه منطق، دو پایه‌ی اصلی ریاضیاتند. در این فصل برخی از مفاهیم، نمادها، و قوانین مربوط به مجموعه‌ها را معرفی می‌کنیم. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود از زبان و جبر مجموعه‌ها، در شاخه‌های دیگر علم استفاده کنید.