بردار جابه‌جایی پاره‌خط جهت‌داری است که مکان آغازین حرکت را به مکان انتهایی آن وصل می‌کند.

مسافت پیموده شده کمیتی عددی و جا‌به‌جایی کمیتی برداری است.

جابه جایی به مسیر حرکت بستگی ندارد.

در شکل زیر مسیر سبز رنگ مسافت طی شده و بردار قرمز رنگ بردار جابه‌جایی است.