تعریف علم شیمی: شیمی شاخه ای از علم است که با خواص و رفتار و ویژگی های مواد شیمیایی و همچنین برهم کنش میان مواد شیمیایی سروکار دارد. بطور کلی مواد شیمیایی میتوانند باهم ترکیب شوند و مواد شیمیایی جدیدی تولید نمایند. مثلا دو ماده شیمیایی A و B می توانند باهم وارد واکنش شوند و یک ترکیب شیمیایی جدید بنام AB تولید کنند. A و B را واکنش دهنده و AB را فرآورده می‌نامند. شکل کلی این واکنش شیمیایی بصورت زیر است.

تعریف عنصر شیمیایی: در علم شیمی عنصر ماده خالصی است که از تعداد زیادی اتم ساخته شده است.

تعریف اتم: اتم‌ها ذرات ریزی هستند که عناصر را تشکیل می دهند. در گذشته اتم کوچکترین واحد سازنده یک ماده محسوب میشد ولی بعدها دانشمندان متوجه شدند که ذرات بسیار ریزتری نیز هستند که اتم ها را می‌سازند.

تعریف ذره زیر اتمی: ذرات زیر اتمی ذرات بسیار ریزی هستند که اتم‌ها را تشکیل می دهند. ذرات زیر اتمی شامل الکترون ها (ذره زیر اتمی با بار منفی که در اطراف هسته اتم قرار دارد) و پروتون ها ( ذره زیر اتمی با بار مثبت که در داخل هسته اتم قرار دارد) و نوترون ها (ذره زیر اتمی که در داخل هسته اتم قرار دارد و بار الکتریکی ندارد) هستند.

عنصر یا اِلمان شیمیایی، در دانش شیمی به ماده‌ای گفته می‌شود که اتم‌های آن از تعداد پروتون‌های برابری در هسته خود برخوردار باشند. این عدد (تعداد پروتون‌ها) که با نماد Z نشان داده می‌شود، عدد اتمی آن عنصر نام دارد. همه اتم‌هایی که دارای تعداد پروتون‌های برابر (عدد اتمی برابر) باشند، ویژگی‌های شیمیایی یکسانی دارند. اما اتم‌های یک عنصر می‌توانند دارای تعداد متفاوتی (نوترون) باشند که (ایزوتوپ)های آن عنصر نامیده می‌شوند. گاهی نیز برای سادگی، به عنصر شیمیایی صرفاً عنصر گفته می‌شود.

نوع و میزان فراوانی عنصرها در سیارات مختلف جهان هستی متفاوت است در حالی كه عنصرهای مشتركی نیز در سیارات هست. یافته هایی از این دست نشان می دهد كه عنصرها به صورت ناهمگون در جهان هستی توزیع شده است. این یافته ها باعث شد تا دانشمندان بتوانند چگونگی پیدایش عنصرها را توضیح دهند بطوریكه برخی از آنها بر این باورند كه سر آغاز كیهان با انفجاری مهیب (مهبانگ) همراه بوده كه طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است. در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره های زیراتمی مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصۀ جهان گذاشتند. با گذشت زمان و كاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراكم شد و مجموعه های گازی به نام سحابی ایجاد كرد. بعدها این سحابی ها سبب پیدایش ستاره ها و كهكشان ها شد.